Hercynian logistics Building project in Fujian,China